Etusivu

RT-Infrapalvelut Oy on vuonna 2019 perustettu pudasjärveläinen yritys. Toiminta-ajatuksenamme on toimia luotettavana asiakkaan tarpeiden mukaisten infrapalveluiden tuottajana.

Tiekunnat

Yksityistielaki on uudistunut vuoden 2019 alussa, mistä johtuen valtion sekä kunnan avustuksen saaminen edellyttää jatkossa toimivaa tiekuntaa. Rahoituksen saaminen edellyttää myös tiekunnan tietojen kirjaamista maanmittauslaitoksen rekisteriin sekä ajantasaisten tietojen päivittämistä kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (DigiRoad).

Jos tiekunnallanne on haasteita esim. hoitokunnan/toimitsijamiehen valintaan, kokousten järjestämiseen, yksiköinnin uusimiseen tai tien kunnostamiseen liittyvissä kysymyksissä, me voimme auttaa.

Ota yhteyttä, niin laitetaan yhdessä tiekuntanne asiat kuntoon.

Vesiosuuskunnat

Talousvesi

Vesihuoltolakia (119/2001) ajantasaistettiin 1.9.2014 voimaantulleilla muutoksilla (68/2014):

 • Vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia siitä, että laitoksen toimittama talousvesi täyttää terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset.
 • Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalveluiden saatavuudesta häiriötilanteissa – Riskiarviointiin perustuva suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta. (tehtynä viimeistään 31.12.2016)
 • Vesihuoltolaitoksen on laadittava kirjanpitolaissa määritelty toimintakertomus. Siinä tulee esittää tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.
 • Vesihuoltolaitoksen tuli saattaa tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon viimeistään 31.12.2016 mennessä.

Ota yhteyttä, niin laitetaan yhdessä vesiosuuskuntanne lakisääteiset asiat kuntoon.

Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistön omistaja. Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus 157/2017)

Katso alla olevalta videolta tietoisku jätevesijärjestelmän uusimiseen liittyen:

Lähde: Ympäristöministeriö

Onko kiinteistölläsi tällä hetkellä selvitystä nykyisestä jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohjeita sekä huoltopäiväkirjaa?

Jos ei, ota yhteyttä, niin laitetaan yhdessä jätevesijärjestelmään liittyvät asiasi kuntoon.

Palvelut

Tiekunnat

Yrityksemme tarjoaa tiekunnille tukea mm. seuraavissa asioissa:

 • Tiekunnan toiminnan käynnistäminen / tiekunnan perustaminen
 • Tiekunnan hallinnon hoitaminen (mm. kokoukset, kirjanpito, laskutus)
 • Tieyksikkölaskelman laatiminen
 • Valtion ja/tai kunnan avustusten hakeminen
 • Perusparannushankkeitten suunnittelu, toteutuksen kilpailutus, rahoitushakemusten hoitaminen

Tarjolla on 5 eri laajuista palvelupakettia, jotka voidaan sovittaa asiakkaan tarpeisiin:

 • Perushallinnointipaketti
 • Laaja täyspaketti
 • Tuntiperusteinen laskutus
 • Pelkän tieyksikkölaskelman laatiminen
 • Muut erillishinnalla laskutettavat työt, esim. perusparannuskohteet

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Vesiosuuskunnat

Yrityksemme tarjoaa vesiosuuskunnille tukea mm. seuraavissa asioissa:

 • Säännölliset tarkistuskäynnit vedenottamoilla
 • Riskiarviointiin perustuvien varautumissuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen yhteistyössä vesiosuuskunnan kanssa
 • Vesihuoltoon liittyvien maksujen laskutus, mm. käyttö-, perus- ja liittymismaksut. Ei sisällä varsinaista kirjanpitoa.
 • Kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatiminen
 • Liittymissopimukset ja yleiset toimitusehdot
 • Hankintojen kilpailuttaminen tarvittaessa yhteistyössä muiden vesiosuuskuntien kanssa (mm. sähkö-, laite- ja tarvikehankinnat, sukeltaja, kaivojen puhdistustyö, vesinäytteiden otto)

Palveluiden hinnoittelu voidaan sopia tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti:

 • Yksittäiset tehtävät: tuntiperusteinen laskutus ja syntyneet kulukorvaukset
 • Tapauskohtaisesti laadittavalla määräaikaisella tai toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella (vuosimaksu + osakaskohtainen maksu + mahdolliset kulukorvaukset)

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Haja-asutuksen jätevesiasiakkaat

Yrityksemme tarjoaa asiakkaille tukea mm. seuraavissa asioissa:

 • Perehtyminen nykyiseen jätevesijärjestelmään ja korjaus/uudistamistarpeen arviointi
 • Poikkeamishakemusten laatiminen tarvittaessa
 • Vaihtoehtoisten toteutustapojen ja kustannusten selvittäminen
 • Suunnitelman laatiminen ja tarvittavan luvan hakeminen rakennusvalvontaviranomaiselta
 • Työn kilpailutus ja valvonta
 • Selvityksen laatiminen nykyisestä jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käyttöpäiväkirja
 • Tarvittava käyttöön ja kunnossapitoon liittyvä huoltotyö

Palveluiden hinnoittelu voidaan sopia tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti:

 • Yksittäiset tehtävät: tuntiperusteinen laskutus ja syntyneet kulukorvaukset
 • Uuden tai peruskorjattavan jätevesijärjestelmän suunnittelu, lupahakemukset, rakentaminen ja työn toteutus erikseen annettavalla kokonaishinnalla

Ota yhteyttä ja kysy tarjous!

Ota yhteyttä

Ritva Kinnula

0400 151 394

ritva@rtinfra.fi